09120838738

بشر هیچ نیست، مگر آنچه از خود می‌سازد، خودتان را بسازید | ژان پل سارتر

وبلاگ - بهترین منبع آموزشی شما

نادان کسی است که آموزش را حقیر بشمارد.